c# Desktop

Key Logger Oluşturan c# Form Uygulaması

Form sayfalarında klavye kontrolleri için KeyPress, KeyDown, KeyUp gibi olaylar mevcuttur. Ancak bu olaylar form sayfasında klavyedi tuşları yakalar. Windows ekranında herhangi bir program çalıştırılırken klavye olaylarını yakalamak için bu olaylar işe yaramaz. Şimdi böyle bir uygulamayı yapalım.

Projeye yeni class dosyası ekleyelim ve aşağıdaki kodları yazalım.

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Input;
 
namespace DesktopWPFAppLowLevelKeyboardHook
{
    public class LowLevelKeyboardListener
    {
        private const int WH_KEYBOARD_LL = 13;
        private const int WM_KEYDOWN = 0x0100;
        private const int WM_SYSKEYDOWN = 0x0104;
 
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
        private static extern IntPtr SetWindowsHookEx(int idHook, LowLevelKeyboardProc lpfn, IntPtr hMod, uint dwThreadId);
 
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
        [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
        private static extern bool UnhookWindowsHookEx(IntPtr hhk);
 
        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
        private static extern IntPtr CallNextHookEx(IntPtr hhk, int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
 
        [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
        private static extern IntPtr GetModuleHandle(string lpModuleName);
 
        public delegate IntPtr LowLevelKeyboardProc(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
 
        public event EventHandler<KeyPressedArgs> OnKeyPressed;
 
        private LowLevelKeyboardProc _proc;
        private IntPtr _hookID = IntPtr.Zero;
 
        public LowLevelKeyboardListener()
        {
            _proc = HookCallback;
        }
 
        public void HookKeyboard()
        {
            _hookID = SetHook(_proc);
        }
 
        public void UnHookKeyboard()
        {
            UnhookWindowsHookEx(_hookID);
        }
 
        private IntPtr SetHook(LowLevelKeyboardProc proc)
        {
            using (Process curProcess = Process.GetCurrentProcess())
            using (ProcessModule curModule = curProcess.MainModule)
            {
                return SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, proc, GetModuleHandle(curModule.ModuleName), 0);
            }
        }
 
        private IntPtr HookCallback(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
        {
            if (nCode >= 0 && wParam == (IntPtr)WM_KEYDOWN || wParam == (IntPtr)WM_SYSKEYDOWN)
            {
                int vkCode = Marshal.ReadInt32(lParam);
 
                if (OnKeyPressed != null) { OnKeyPressed(this, new KeyPressedArgs(KeyInterop.KeyFromVirtualKey(vkCode))); }
            }
 
            return CallNextHookEx(_hookID, nCode, wParam, lParam);
        }
    }
 
    public class KeyPressedArgs : EventArgs
    {
        public Key KeyPressed { get; private set; }
 
        public KeyPressedArgs(Key key)
        {
            KeyPressed = key;
        }
    }
}

Form sayfasına vie adet TextBox ekelyelim. Kod kısmına aşaşıdaki kodları yazalım.

using DesktopWPFAppLowLevelKeyboardHook;
using System;
using System.Windows.Forms;
 
namespace WindowsFormsApp2
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private LowLevelKeyboardListener _listener;
 
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            _listener = new LowLevelKeyboardListener();
            _listener.OnKeyPressed += _listener_OnKeyPressed;
 
            _listener.HookKeyboard();
        }
 
        void _listener_OnKeyPressed(object sender, KeyPressedArgs e)
        {
            textBox1.Text += e.KeyPressed.ToString();
        }
    }
}

Artık Key Logger uygulamamız hazır. Projeyi çalıştırıp deneyebilirsiniz.


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi