c# Desktop

Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması

Basamak Nedir : Bir sayıyı oluşturan rakamların her birinin bulunduğu yere basamak denir. Rakamların bulundukları basamaklara göre aldıkları değere basamak değeri denir, rakamın kendi doğal değerine ise o rakamın sayı değeri denir. Bir sayıda herhangi bir rakam hangi basamakta olursa olsun o rakamın sayı değeri kendi doğal değerine eşittir.

9658743 Sayısını basamaklarına ayıralım.
Şimdi bu örneğe göre kodlama işlemine geçelim.

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Title = "Sayıyı Basamaklandırma, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulma";
            Console.CursorVisible = false;
            Random rnd = new Random();
            int x;
            string sayi = "";
            int a, b, h;
 
            do
            {
                Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;
                Console.Clear();
                do
                {
                    Console.Clear();
                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
                    x = rnd.Next(1, 13);
                    sayi = RandomNumber(x);
                    Console.SetCursorPosition(1, 3);
                    Console.Write("{0} sayısını basamaklandırınız. Sayı değerlerini ve basamak değerlerini bulunuz?", sayi);
                } while (Console.ReadKey(true).Key != ConsoleKey.C);
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
                b = 1;
                h = 0;
                for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
                {
                    a = 6;
                    Console.SetCursorPosition(b, 5);
                    Console.Write(sayi[i]);
                    for (int j = 0; j < sayi.Length - h; j++)
                    {
                        Console.SetCursorPosition(b, a);
                        Console.Write("│");
                        a++;
                    }
                    Console.SetCursorPosition(b, a);
                    Console.Write("└" + new string('─', sayi.Length * 2 - h * 2));
                    b += 2;
                    h++;
                }
 
                a = 7;
                Console.SetCursorPosition(b + 3, 5);
                Console.Write("Basamağı");
                Console.SetCursorPosition(b + 16, 5);
                Console.Write("Sayı Değeri");
                Console.SetCursorPosition(b + 30, 5);
                Console.Write("Basamak Değeri");
                for (int i = sayi.Length - 1, j = 0; i >= 0; i--, j++)
                {
                    Console.SetCursorPosition(b + 3, a);
                    Console.Write(Math.Pow(10, j));
                    Console.SetCursorPosition(b + 21, a);
                    Console.Write(sayi[i]);
                    Console.SetCursorPosition(b + 30, a);
                    Console.Write(Math.Pow(10, j) * Int32.Parse(sayi[i].ToString()));
                    a++;
                }
            } while (Console.ReadKey(true).Key != ConsoleKey.Escape);
        }
 
        public static string RandomNumber(int size)
        {
            StringBuilder builder = new StringBuilder();
            Random rnd = new Random();
            int[] number = new int[] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
            int sec;
 
            for (int i = 0; i < size; i++)
            {
                sec = number[rnd.Next(0, 10)];
                if (i == 0)
                    if (sec == 0)
                    {
                        i--;
                        continue;
                    }
                builder.Append(sec);
            }
            return builder.ToString();
        }

Projemizi çalıştırdığımızda, rastgele seçilen sayının basamaklara ayrıldığını görürsünüz.


İlgili Makaleler
Verilen İki Sayıyı Toplayan Programı Visual Studio 2019 Programında Form Sayfası Olarak Kodlayınız
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Form Sayfasına Eklenen Resmi Gösterip Gizleyen Uygulama
Pascal Üçgenine Ait İlk 10 Terimin Kat Sayılarını Bulan c# Console Uygulaması
Using İfadesi
Belirtilen Nesneleri Form Ekranına Ekleme Uygulaması
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
NameSpace Kavramı
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
Ayt 2019 Rasyonel Sayı ve Logaritmik Sayı Sorusunun Çözümüne Ait c# Console Uygulaması
Değişik Özelliklerde Grafik Çizimi Yapan c# Uygulaması
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
Girilen Sayının Okunuşunu Yapan c# Uygulaması
Yazı Tura Oyunu Yapan c# Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Bir Uygulamanın Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme
RadioButton Yardımıyla Resim Galerisi Oluşturan Form Uygulamasını c# Kodlarıyla Tasarlama

Yorum Ekle
   
Kötü İyi