c# Web

Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız

Şişmanlik yada fazla kilo olarak adlandırılan obezite, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturmaktadır. Neredeyse tüm ülkeler vatandaşlarının obez olup olmadığını kontrol etmektedir. Bu uygulamamızda firmaya ait personel bilgilerine göre, kişinin ideal kilosunu hesaplama işlemi gerçekleştirilecektir. Bilgiler xml dosyasında saklanacaktır. Bilgi girişleriyse GridView nesnesi aracılığıyla yapılacaktır.

Xml dosyasının kayıt yapısıyla işleme başlayalım. 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<personel>
  <kisi>
    <adi>kamil</adi>
    <soyadi>karşal</soyadi>
    <boy>168</boy>
    <kilo>70</kilo>
    <idealkilo>64,13</idealkilo>
  </kisi>
</personel>
 
Şimdi de web sayfasının görünümünü ayarlayalım. Aşağıdaki kodları body etiketi arasına yazınız.
 
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting"
 
            OnRowEditing="GridView1_RowEditing" OnRowUpdating="GridView1_RowUpdating" OnRowCommand="GridView1_RowCommand" OnRowCancelingEdit="GridView1_RowCancelingEdit"
 
            ShowFooter="True" Width="400px" 
 
            CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None">
 
            <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
 
            <Columns>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Adı">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Width="100" Text='<%# Bind("adi") %>'></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtAd" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("adi") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Soyadı">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="100" Text='<%# Bind("soyadi") %>'></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtSoyad" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("soyadi") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Boyu">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Width="100" Text='<%# Bind("boy") %>'></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtBoy" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='<%# Bind("boy") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Kilosu">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Text='<%# Bind("kilo") %>' Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtKilo" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text='<%# Bind("kilo") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="İdeal Kilo">
                
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" Text='<%# Bind("idealkilo") %>' Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtIdeal" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label5" runat="server" Text='<%# Bind("idealkilo") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
                
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField ShowHeader="False">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" CausesValidation="True" CommandName="Update"
 
                            Text="Güncelle"></asp:LinkButton>
 
                        &nbsp;<asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Cancel"
 
                            Text="İptal"></asp:LinkButton>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:LinkButton ID="btnInsert" runat="server" CommandName="insert">Ekle</asp:LinkButton>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Edit"
 
                            Text="Düzenle"></asp:LinkButton>
 
                    </ItemTemplate>
 
                    <ItemStyle Width="120px" />
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" DeleteText="Sil" />
 
            </Columns>
 
            <EditRowStyle BackColor="#999999" />
 
            <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
 
            <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
 
            <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
 
            <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
 
            <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
 
            <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
 
            <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
 
            <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
 
            <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
 
        </asp:GridView>
 
Sıra geldi kodları düzenlemeye. Aşağıdaki kodları cs dosyası içine yazalım.
 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
                bilgilerigetir();
        }
 
        private void bilgilerigetir()
        {
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.ReadXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
            GridView1.DataSource = ds;
            GridView1.DataBind();
        }
 
        protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
        {
 
            GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex;
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowCancelingEdit(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e)
        {
 
            GridView1.EditIndex = -1;
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
        {
 
            int i = GridView1.Rows[e.RowIndex].DataItemIndex;
 
            string adi = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox1")).Text;
 
            string soyadi = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox2")).Text;
 
            string boy = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox3")).Text;
 
            string kilo = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox4")).Text;
 
            double ideal=50 + 2.3 * ((double.Parse(boy) / 2.54) - 60);
 
            string idealkilo = String.Format("{0,6:0.00}", ideal);    
 
            GridView1.EditIndex = -1;
 
            bilgilerigetir();
 
            DataSet ds = (DataSet)GridView1.DataSource;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["adi"] = adi;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["soyadi"] = soyadi;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["boy"] = boy;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["kilo"] = kilo;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["idealkilo"] = idealkilo;
 
            ds.WriteXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
        {
 
            bilgilerigetir();
 
            DataSet ds = (DataSet)GridView1.DataSource;
 
            ds.Tables[0].Rows[GridView1.Rows[e.RowIndex].DataItemIndex].Delete();
 
            ds.WriteXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
        {
 
            if (e.CommandName == "insert")
            {
 
                string adi = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtAd")).Text;
 
                string soyadi = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtSoyad")).Text;
 
                string boy = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtBoy")).Text;
 
                string kilo = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtKilo")).Text;
 
                double ideal = 50 + 2.3 * ((double.Parse(boy) / 2.54) - 60);
 
                string idealkilo = String.Format("{0,6:0.00}", ideal);   
 
                bilgilerigetir();
 
                DataSet ds = GridView1.DataSource as DataSet;
 
                DataRow dr = ds.Tables[0].NewRow();
 
                dr[0] = adi;
 
                dr[1] = soyadi;
 
                dr[2] = boy;
 
                dr[3] = kilo;
 
                dr[4] = idealkilo;
 
                ds.Tables[0].Rows.Add(dr);
 
                ds.AcceptChanges();
 
                ds.WriteXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
 
                bilgilerigetir();
 
            }
 
        }
 
Şimdi de personelin boy ortalamasını bulalım. Bu işlemi gerçekleştirmenin birden fazla yöntemi vardır. Bu yöntemlere geçmeden önce en güncel bilgilerin listelendiği bölüm olan bilgilerigetir() fonksiyonu içinde bu işlemleri gerçekleştirmemiz gerekir. Web sayfasında GridView altına bir adet Label ekleyelim ve ismini lblSonuc olarak belirleyelim.
 
        <asp:Label ID="lblSonuc" runat="server" Text="" Font-Size="Large" ForeColor="Blue"></asp:Label>
 
Dataset içinden bilgileri alarak
 
            int adet;
            double toplam=0;
 
            adet = ds.Tables[0].Rows.Count;
            
            for (int i = 0; i < adet; i++)
            {
                toplam +=double.Parse(ds.Tables[0].Rows[i]["boy"].ToString());
            }
 
            lblSonuc.Text = "Personelin Boy Ortalaması :" + (toplam / adet).ToString("0.00");
 
GridView içinden bilgileri alarak
 
            int adet;
            double toplam = 0;
 
            adet = GridView1.Rows.Count;
 
            for (int i = 0; i < adet; i++)
            {
                toplam += Convert.ToDouble(((Label)GridView1.Rows[i].FindControl("Label3")).Text);
            }
 
            lblSonuc.Text = "Personelin Boy Ortalaması :" + (toplam / adet).ToString("0.00");

İlgili Makaleler
Asp.Net Uygulamalarında Modal PopUp Oluşturma
Asp.Net Yardımıyla Web Sayfasından JSON Veri Çekme
BootStrap Tema ve c# Dilini Kullanarak Sunucu Web Sayfasında Köstebek Oyunu Yapma
Tren Vagon Yöntemiyle Tanımlı Olan Birbiriyle İlişkili Tablolara Bilgi Girme Yöntemleri
Asp.Net Sayfalarında jQuery Kullanarak TextBox Kutularını Kontrol Etme
Asp.Net Uygulamalarında Response.Redirect Kullanarak Web Sayfasını Yeni Sekmede Açma
RadioButton ile Cinsiyet Bilgisini Alan Asp.Net c# Uygulaması
Asp.Net Uygulamasında Manual Olarak JSON Oluşturma
CRUD İşlemlerinde Asenkron(async) Kullanımı
Ajax Modal Popup Kullanarak GridView İçindeki Bir Kaydı Listeleyip Güncelleme
Asp.Net Uygulamasında Sql Deyimlerini Direkt Olarak Kullanma
Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız
Visual Studio 2010 ile Hazırlanan Web Projelerini Yayınlama
Sitenin Alexa Dünya Sıralamasını Kodlarla Öğrenme
C# Uygulamasında Miladi Takvimi Hicri Takvime, Hicri Takvimi Miladi Takvime Dönüştürme
Visual Studio Altında Web Projeleri Hazırlamanın Avantajları
Web Sayfasının Hangi Tarayıcıda Çalıştığını Bulma
DropDownList ile İl Bilgisini Alan Asp.Net c# Uygulaması
Bir Otobüs Firmasına Ait Bilet Satış İşlemlerini Class(Sınıf) Tanımlayarak Yapan c# Form Uygulaması
Asp.Net Uygulamalarında DataList (Veri Listeleme) Kontrolü

Yorum Ekle
   
Kötü İyi