c# Web

Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız

Şişmanlik yada fazla kilo olarak adlandırılan obezite, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturmaktadır. Neredeyse tüm ülkeler vatandaşlarının obez olup olmadığını kontrol etmektedir. Bu uygulamamızda firmaya ait personel bilgilerine göre, kişinin ideal kilosunu hesaplama işlemi gerçekleştirilecektir. Bilgiler xml dosyasında saklanacaktır. Bilgi girişleriyse GridView nesnesi aracılığıyla yapılacaktır.

Xml dosyasının kayıt yapısıyla işleme başlayalım. 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<personel>
  <kisi>
    <adi>kamil</adi>
    <soyadi>karşal</soyadi>
    <boy>168</boy>
    <kilo>70</kilo>
    <idealkilo>64,13</idealkilo>
  </kisi>
</personel>
 
Şimdi de web sayfasının görünümünü ayarlayalım. Aşağıdaki kodları body etiketi arasına yazınız.
 
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting"
 
            OnRowEditing="GridView1_RowEditing" OnRowUpdating="GridView1_RowUpdating" OnRowCommand="GridView1_RowCommand" OnRowCancelingEdit="GridView1_RowCancelingEdit"
 
            ShowFooter="True" Width="400px" 
 
            CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None">
 
            <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
 
            <Columns>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Adı">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Width="100" Text='<%# Bind("adi") %>'></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtAd" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("adi") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Soyadı">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="100" Text='<%# Bind("soyadi") %>'></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtSoyad" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("soyadi") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Boyu">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Width="100" Text='<%# Bind("boy") %>'></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtBoy" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='<%# Bind("boy") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Kilosu">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Text='<%# Bind("kilo") %>' Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtKilo" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text='<%# Bind("kilo") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="İdeal Kilo">
                
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" Text='<%# Bind("idealkilo") %>' Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtIdeal" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label5" runat="server" Text='<%# Bind("idealkilo") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
                
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField ShowHeader="False">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" CausesValidation="True" CommandName="Update"
 
                            Text="Güncelle"></asp:LinkButton>
 
                        &nbsp;<asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Cancel"
 
                            Text="İptal"></asp:LinkButton>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:LinkButton ID="btnInsert" runat="server" CommandName="insert">Ekle</asp:LinkButton>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Edit"
 
                            Text="Düzenle"></asp:LinkButton>
 
                    </ItemTemplate>
 
                    <ItemStyle Width="120px" />
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" DeleteText="Sil" />
 
            </Columns>
 
            <EditRowStyle BackColor="#999999" />
 
            <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
 
            <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
 
            <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
 
            <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
 
            <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
 
            <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
 
            <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
 
            <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
 
            <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
 
        </asp:GridView>
 
Sıra geldi kodları düzenlemeye. Aşağıdaki kodları cs dosyası içine yazalım.
 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
                bilgilerigetir();
        }
 
        private void bilgilerigetir()
        {
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.ReadXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
            GridView1.DataSource = ds;
            GridView1.DataBind();
        }
 
        protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
        {
 
            GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex;
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowCancelingEdit(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e)
        {
 
            GridView1.EditIndex = -1;
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
        {
 
            int i = GridView1.Rows[e.RowIndex].DataItemIndex;
 
            string adi = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox1")).Text;
 
            string soyadi = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox2")).Text;
 
            string boy = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox3")).Text;
 
            string kilo = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox4")).Text;
 
            double ideal=50 + 2.3 * ((double.Parse(boy) / 2.54) - 60);
 
            string idealkilo = String.Format("{0,6:0.00}", ideal);    
 
            GridView1.EditIndex = -1;
 
            bilgilerigetir();
 
            DataSet ds = (DataSet)GridView1.DataSource;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["adi"] = adi;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["soyadi"] = soyadi;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["boy"] = boy;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["kilo"] = kilo;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["idealkilo"] = idealkilo;
 
            ds.WriteXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
        {
 
            bilgilerigetir();
 
            DataSet ds = (DataSet)GridView1.DataSource;
 
            ds.Tables[0].Rows[GridView1.Rows[e.RowIndex].DataItemIndex].Delete();
 
            ds.WriteXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
        {
 
            if (e.CommandName == "insert")
            {
 
                string adi = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtAd")).Text;
 
                string soyadi = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtSoyad")).Text;
 
                string boy = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtBoy")).Text;
 
                string kilo = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtKilo")).Text;
 
                double ideal = 50 + 2.3 * ((double.Parse(boy) / 2.54) - 60);
 
                string idealkilo = String.Format("{0,6:0.00}", ideal);   
 
                bilgilerigetir();
 
                DataSet ds = GridView1.DataSource as DataSet;
 
                DataRow dr = ds.Tables[0].NewRow();
 
                dr[0] = adi;
 
                dr[1] = soyadi;
 
                dr[2] = boy;
 
                dr[3] = kilo;
 
                dr[4] = idealkilo;
 
                ds.Tables[0].Rows.Add(dr);
 
                ds.AcceptChanges();
 
                ds.WriteXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
 
                bilgilerigetir();
 
            }
 
        }
 
Şimdi de personelin boy ortalamasını bulalım. Bu işlemi gerçekleştirmenin birden fazla yöntemi vardır. Bu yöntemlere geçmeden önce en güncel bilgilerin listelendiği bölüm olan bilgilerigetir() fonksiyonu içinde bu işlemleri gerçekleştirmemiz gerekir. Web sayfasında GridView altına bir adet Label ekleyelim ve ismini lblSonuc olarak belirleyelim.
 
        <asp:Label ID="lblSonuc" runat="server" Text="" Font-Size="Large" ForeColor="Blue"></asp:Label>
 
Dataset içinden bilgileri alarak
 
            int adet;
            double toplam=0;
 
            adet = ds.Tables[0].Rows.Count;
            
            for (int i = 0; i < adet; i++)
            {
                toplam +=double.Parse(ds.Tables[0].Rows[i]["boy"].ToString());
            }
 
            lblSonuc.Text = "Personelin Boy Ortalaması :" + (toplam / adet).ToString("0.00");
 
GridView içinden bilgileri alarak
 
            int adet;
            double toplam = 0;
 
            adet = GridView1.Rows.Count;
 
            for (int i = 0; i < adet; i++)
            {
                toplam += Convert.ToDouble(((Label)GridView1.Rows[i].FindControl("Label3")).Text);
            }
 
            lblSonuc.Text = "Personelin Boy Ortalaması :" + (toplam / adet).ToString("0.00");

İlgili Makaleler
Visual Studio 2010 ile Hazırlanan Web Projelerini Yayınlama
Asp.Net İle Request Url Bilgilerini Alma
Asp.Net c# İle TC Kimlik No Doğrulama İşlemi
Asp.Net İle E-mail Gönderme
Projelerin Saklanacağı Klasörün Konumunun Belirlenmesi
Tren Vagon Yöntemiyle Tanımlı Olan Birbiriyle İlişkili Tablolara Bilgi Girme Yöntemleri
Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız
Whois Sorgulama Nedir ve C# ile Whois Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır
MasterPage Sayfalarında ContentPlaceHolder İçindeki Nesnelere Nasıl Ulaşılır
Visual Studio Altında Web Projeleri Hazırlamanın Avantajları
Asp.Net'te Google Pagerank Sorgulama
Klavyeden girilen iki sayıyı çıkaran programı C # programında Web Sayfası olarak kodlayınız
Apartman Yöntemiyle Tanımlı Bir Tabloda Bilgi Girme Yöntemleri
Sitenin Alexa Dünya Sıralamasını Kodlarla Öğrenme
Google Pagerank Sorgulama Apisi Değişti
Web Projelerinde Açılış Sayfalarını web.config Üzerinden Ayarlama
Merdiven Yöntemiyle Tanımlı Olan Bir Tabloda Bilgi Girme İşlemleri
Asp.Net İle Koordinat Düzleminde İki Noktanın Uzunluğunu Bulma
Asp.Net Web Uygulamasından Hazır Word Şablonlarına Bilgi Aktarma
Veri Tabanında Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemlerine Ait Kontrolleri SqlDataSource Nesnesiyle Gerçekleştirme

Yorum Ekle
   
Kötü İyi