c# Web

Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız

Şişmanlik yada fazla kilo olarak adlandırılan obezite, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturmaktadır. Neredeyse tüm ülkeler vatandaşlarının obez olup olmadığını kontrol etmektedir. Bu uygulamamızda firmaya ait personel bilgilerine göre, kişinin ideal kilosunu hesaplama işlemi gerçekleştirilecektir. Bilgiler xml dosyasında saklanacaktır. Bilgi girişleriyse GridView nesnesi aracılığıyla yapılacaktır.

Xml dosyasının kayıt yapısıyla işleme başlayalım. 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<personel>
  <kisi>
    <adi>kamil</adi>
    <soyadi>karşal</soyadi>
    <boy>168</boy>
    <kilo>70</kilo>
    <idealkilo>64,13</idealkilo>
  </kisi>
</personel>
 
Şimdi de web sayfasının görünümünü ayarlayalım. Aşağıdaki kodları body etiketi arasına yazınız.
 
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting"
 
            OnRowEditing="GridView1_RowEditing" OnRowUpdating="GridView1_RowUpdating" OnRowCommand="GridView1_RowCommand" OnRowCancelingEdit="GridView1_RowCancelingEdit"
 
            ShowFooter="True" Width="400px" 
 
            CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None">
 
            <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
 
            <Columns>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Adı">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Width="100" Text='<%# Bind("adi") %>'></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtAd" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("adi") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Soyadı">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="100" Text='<%# Bind("soyadi") %>'></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtSoyad" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("soyadi") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Boyu">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Width="100" Text='<%# Bind("boy") %>'></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtBoy" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='<%# Bind("boy") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="Kilosu">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Text='<%# Bind("kilo") %>' Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtKilo" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text='<%# Bind("kilo") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField HeaderText="İdeal Kilo">
                
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" Text='<%# Bind("idealkilo") %>' Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:TextBox ID="txtIdeal" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:Label ID="Label5" runat="server" Text='<%# Bind("idealkilo") %>'></asp:Label>
 
                    </ItemTemplate>
                
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:TemplateField ShowHeader="False">
 
                    <EditItemTemplate>
 
                        <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" CausesValidation="True" CommandName="Update"
 
                            Text="Güncelle"></asp:LinkButton>
 
                        &nbsp;<asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Cancel"
 
                            Text="İptal"></asp:LinkButton>
 
                    </EditItemTemplate>
 
                    <FooterTemplate>
 
                        <asp:LinkButton ID="btnInsert" runat="server" CommandName="insert">Ekle</asp:LinkButton>
 
                    </FooterTemplate>
 
                    <ItemTemplate>
 
                        <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Edit"
 
                            Text="Düzenle"></asp:LinkButton>
 
                    </ItemTemplate>
 
                    <ItemStyle Width="120px" />
 
                </asp:TemplateField>
 
                <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" DeleteText="Sil" />
 
            </Columns>
 
            <EditRowStyle BackColor="#999999" />
 
            <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
 
            <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
 
            <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
 
            <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
 
            <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
 
            <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
 
            <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
 
            <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
 
            <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
 
        </asp:GridView>
 
Sıra geldi kodları düzenlemeye. Aşağıdaki kodları cs dosyası içine yazalım.
 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
                bilgilerigetir();
        }
 
        private void bilgilerigetir()
        {
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.ReadXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
            GridView1.DataSource = ds;
            GridView1.DataBind();
        }
 
        protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
        {
 
            GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex;
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowCancelingEdit(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e)
        {
 
            GridView1.EditIndex = -1;
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
        {
 
            int i = GridView1.Rows[e.RowIndex].DataItemIndex;
 
            string adi = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox1")).Text;
 
            string soyadi = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox2")).Text;
 
            string boy = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox3")).Text;
 
            string kilo = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox4")).Text;
 
            double ideal=50 + 2.3 * ((double.Parse(boy) / 2.54) - 60);
 
            string idealkilo = String.Format("{0,6:0.00}", ideal);    
 
            GridView1.EditIndex = -1;
 
            bilgilerigetir();
 
            DataSet ds = (DataSet)GridView1.DataSource;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["adi"] = adi;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["soyadi"] = soyadi;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["boy"] = boy;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["kilo"] = kilo;
 
            ds.Tables[0].Rows[i]["idealkilo"] = idealkilo;
 
            ds.WriteXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
        {
 
            bilgilerigetir();
 
            DataSet ds = (DataSet)GridView1.DataSource;
 
            ds.Tables[0].Rows[GridView1.Rows[e.RowIndex].DataItemIndex].Delete();
 
            ds.WriteXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
 
            bilgilerigetir();
 
        }
 
        protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
        {
 
            if (e.CommandName == "insert")
            {
 
                string adi = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtAd")).Text;
 
                string soyadi = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtSoyad")).Text;
 
                string boy = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtBoy")).Text;
 
                string kilo = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtKilo")).Text;
 
                double ideal = 50 + 2.3 * ((double.Parse(boy) / 2.54) - 60);
 
                string idealkilo = String.Format("{0,6:0.00}", ideal);   
 
                bilgilerigetir();
 
                DataSet ds = GridView1.DataSource as DataSet;
 
                DataRow dr = ds.Tables[0].NewRow();
 
                dr[0] = adi;
 
                dr[1] = soyadi;
 
                dr[2] = boy;
 
                dr[3] = kilo;
 
                dr[4] = idealkilo;
 
                ds.Tables[0].Rows.Add(dr);
 
                ds.AcceptChanges();
 
                ds.WriteXml(Server.MapPath("diyetisyen.xml"));
 
                bilgilerigetir();
 
            }
 
        }
 
Şimdi de personelin boy ortalamasını bulalım. Bu işlemi gerçekleştirmenin birden fazla yöntemi vardır. Bu yöntemlere geçmeden önce en güncel bilgilerin listelendiği bölüm olan bilgilerigetir() fonksiyonu içinde bu işlemleri gerçekleştirmemiz gerekir. Web sayfasında GridView altına bir adet Label ekleyelim ve ismini lblSonuc olarak belirleyelim.
 
        <asp:Label ID="lblSonuc" runat="server" Text="" Font-Size="Large" ForeColor="Blue"></asp:Label>
 
Dataset içinden bilgileri alarak
 
            int adet;
            double toplam=0;
 
            adet = ds.Tables[0].Rows.Count;
            
            for (int i = 0; i < adet; i++)
            {
                toplam +=double.Parse(ds.Tables[0].Rows[i]["boy"].ToString());
            }
 
            lblSonuc.Text = "Personelin Boy Ortalaması :" + (toplam / adet).ToString("0.00");
 
GridView içinden bilgileri alarak
 
            int adet;
            double toplam = 0;
 
            adet = GridView1.Rows.Count;
 
            for (int i = 0; i < adet; i++)
            {
                toplam += Convert.ToDouble(((Label)GridView1.Rows[i].FindControl("Label3")).Text);
            }
 
            lblSonuc.Text = "Personelin Boy Ortalaması :" + (toplam / adet).ToString("0.00");

İlgili Makaleler
Tren Vagon Yöntemiyle Tanımlı Olan Birbiriyle İlişkili Tablolara Bilgi Girme Yöntemleri
Asp.Net Uygulamasında Manual Olarak JSON Oluşturma
Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız
Ajax Modal Popup Extender Kullanarak GridView Satırını Düzenleme ve Yeni Kayıt Ekleme
Asp.Net Uygulamasında XML Dosyasını JSON Yapısına Dönüştürme
Asp.Net Sayfalarında jQuery Kullanarak TextBox Kutularını Kontrol Etme
Asp.Net İstek Durduruldu Ssl/Tls Güvenli Kanalı Oluşturulamadı Hatasının Çözümü
Asp.Net Yardımıyla Web Sayfasından JSON Veri Çekme
WebServis Kullanarak TextBox İçinde Otomatik Kelimeyi Tamamlayan Asp.Net Uygulaması
Asp.Net Uygulamalarında Modal PopUp Oluşturma
Asp.Net Uygulamasında JSON Dosyasını XML Yapısına Dönüştürme
Asp.Net Sayfasında jQuery Kullanarak Buton Click Olaylarını Kontrol Etme
Asp.Net Uygulamasında Sql Deyimlerini Direkt Olarak Kullanma
Verilen Sabit Sayılara Göre Toplama İşlemini Yapan Asp.Net Uygulaması
User Control Kullanarak TreeView Oluşturan jQuery Asp.Net Uygulaması
Asp.Net Uygulamasında Sistem Saatini Değiştirme
Faktöriyel Hesabı Yapan c# Web Uygulaması
Web Method ve Jquery Ajax Kullanarak c# Web Uygulamalarında Veri Tabanına Veri Ekleme
C# Uygulamasında Miladi Takvimi Hicri Takvime, Hicri Takvimi Miladi Takvime Dönüştürme
Diziye Aktarılan Haftanın Günlerini Listeleyen c# Web Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi